Integritet

 1. Information om hantering av personuppgifter

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida och köper våra tjänster eller vid andra kontakter med oss.  Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

 1. Ansvar för dina personuppgifter?

WHYTE & LILJA AB, Kungstensgatan 23A, 11357 Stockholm, organisationsnummer 556661-9523, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av WHYTE & LILJA AB.

 1. Vilka personuppgifter samlas in av WHYTE & LILJA AB och varför?

När du besöker vår hemsida, köper våra tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med oss).

Vi får i första hand personuppgifter direkt från dig. Vi strävar därför efter att alltid ha korrekt information om dig och att bara spara det som är nödvändigt. Vi hanterar i huvudsak bara dina kontaktuppgifter och din roll i din organisation. Om du (som privatperson) är vår kund samlar vi även in ytterligare uppgifter, exempelvis personnummer och den information som framkommer vid kreditupplysning.

Vi registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med att du:

 1. Varför behandlar WHYTE & LILJA AB dina personuppgifter?

Vi behandlar främst in personuppgifter för att

 1. Laglig grund och berättigade intressen för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Som laglig grund för behandling hänvisar vi till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, så gör vi det bara i de syften som anges i punkt 4. Om vi använder dina personuppgifter för något annat ändamål än de som anges i punkt 4 så informerar vi dig. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

 1. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Ibland samarbetar vi med andra aktörer i behandlingen av dina personuppgifter. I dessa situationer tar vi alltid fullt ansvar för att tillgängliggörandet av dina uppgifter upprätthåller respekten för din integritet och följer gällande regler.

Företag som behandlar personuppgifter för vår räkning ingår alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert av våra samarbetspartners.

När det gäller icke EU/EES-partners vidtar vi särskilda skyddsåtgärder. Vi tecknar exempelvis avtal som innehåller standardiserade klausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

Vi kan lämna dina personuppgifter till tredje part när det följer av ett lagstadgat krav, annan författning eller myndighetsbeslut, eller när information ska lämnas till försäkringsbolag, banker eller förmånssamarbetspartners enligt ovan. Dessa mottagare är då inte personuppgiftsbiträden utan självt ansvariga gentemot dig som individ.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part (till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet) vid en brottsutredning eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

Vi lämnar inte ut din personliga information i någon annan utsträckning än vad som beskrivits i detta avsnitt.

 1. Lagring och lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det innebär att personuppgifterna inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. I marknadsföringssyfte använder vi inte information som är äldre än 5 år. Viss information behåller vi längre då det krävs av andra lagar, som exempelvis bokföringslagen. All vår hantering av personuppgifter sker under hög säkerhet och sekretess.

 1. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På WHYTE & LILJA AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

 1. Dina rättigheter

Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

 1. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 1. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På WHYTE & LILJA AB är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 

Cookie Policy

Information om hur vi på WHYTE & LILJA AB använder cookies

Vi använder oss av cookies för att vidareutveckla vår hemsida på bästa sätt, så att du kan få ta del av information som kan vara av intresse för dig. Målet för oss är att förenkla din användning av våra tjänster och förbättra din upplevelse av vår hemsida.

I detta dokument kan du läsa mer om vad vår användning av cookies innebär i praktiken. Nedan ser du vilken typ av cookies vi använder samt hur vi använder informationen som samlas in:

Absolut nödvändiga cookies:

Vi använder cookies som är absolut nödvändiga för att hemsidan ska fungera på ett korrekt sätt. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information. Om du väljer att avvisa eller avaktivera sådana absolut nödvändiga cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på hemsidan.

Cookies för performance/analys: 

Vi använder performance cookies (främst Google Analytics) för att samla in information om hur användaren använder hemsidan – såsom till exempel vilka sidor som besöks oftast och vilka eventuella fel som uppstår. Detta görs i syfte att utvärdera och förbättra hemsidans prestanda.

Reklamcookies:

Vi använder cookies för att inhämta information om hur besökare använder hemsidan för att kunna erbjuda marknadsföring på bland annat Facebook som är anpassad efter besökarens intressen (cookies från Facebook).

Du kan alltid ändra dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för användningen och omfattningen av cookies. Klicka dig in på inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dina cookieinställningar. I dina inställningar kan du blockera alla cookies men du kan också välja att endast acceptera förstapartscookies eller välja att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Kom ihåg att nödvändiga cookies behövs om du fortfarande ska kunna använda vår webbplats och våra tjänster.